بایون

خانه دار شدن بازنشستگان

دغدغه هایی که این روزها پس از بازنشستگی به سراغ سالمندان می آید چیست؟ خانه دار شدن برای بسیاری از افراد تا قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مسئله ای است تا بتوانند در این دوران آسایش و آرامش کافی برای خود و خانواده فراهم کنند. این مسئله باعث ایجاد دغدغه هایی از جمله، خرید […]