بایون

توضیحاتی در مورد خانه های قدیمی و تاریخی در اصفهان

توضیحاتی در مورد خانه های قدیمی و تاریخی در اصفهان خانه های قدیمی و تاریخی در اصفهان همان طور که در جریان هستید تعداد نسبتا زیادی از آنها دچار مشکل تخریب بافت هستند و متاسفانه در بعضی از موارد مشاهده شده است که تعداد نسبتا کمی از افراد در شهر اصفهان تمایلی به مرمت خانه […]